Take My Hat Off
 
For ''Life Style'' magazine
designer Marina Skrabovskaya
mua Anna Mania
model Sasha Polnyakova
photo Diana Malinovskaya
 
Winter 2015
Back to Top